Biuro Obsługi Klienta: 22 812 47 06

GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie:


a. 24 miesięcy w przypadku uprawnionego będącego konsumentem
b. 24 miesięcy w przypadku uprawnionego niebędącego konsumentem (w szczególności przedsiębiorcy)

- od daty wydania Produktu kupującemu.

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.


3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:


          a. pisemnie na adres: ul. Patriotów 24 lok. 3, 04-933 Warszawa
          b. mailowo na adres: pawelzywno@invertimbis.com.pl.


Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu i opisu reklamacji.


Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji kartę gwarancyjną z numerem seryjnym urządzenia.


4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany Produkt na koszt Gwaranta na adres:


INVERTIM BIS S.C. ZENON ŻYWNO, PAWEŁ ŻYWNO
ul. Mrówcza 212, 04- 849 Warszawa


lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.


5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.


6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, w szczególności jeżeli konieczne jest sprowadzenie części zamiennych – w terminie 30 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt
znajdował się w chwili ujawnienia wady. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.


7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.


8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


10. Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem.


11. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem nie obejmuje w szczególności: uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, rys, uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych (silne wiatry, huragany, trąby powietrzne, powodzie, śnieżyce, pożary, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, awarie zasilania, działanie środków chemicznych, upadek, zalanie, podpalenie lub zerwanie plomb gwarancyjnych, zapylenie, zapiaszczenie), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (np. w warunkach o zbyt dużej wilgotności oraz o dużej zmienności temperatur), niezgodnym z instrukcją obsługi oraz uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną instrukcją obsługi lub wynikłych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez uprawnionego z gwarancji. Gwarancji nie podlegają przewody, części obudowy, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia, zmiana oprogramowania na nieoficjalne, błędne wgrywanie oprogramowania, wady i usterki fabrycznie zainstalowanego jak i innego oprogramowania.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl